Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö-asioiden vastuuhenkilö
Janita Juujärvi

janita@jjtraining.net

Rekisterin nimi

J.J Training tietosuojarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
J.J Training asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden sekä yhteydenottojen hoitamiseksi.


Rekisterin henkilötietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti


Henkilötietojen rekisteröinti

Rekisterinpitäjä rekisteröi J.J Training -verkkokaupan käyttäjästä vain tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustolla. 


Henkilötietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. 


Rekisterin suojauksen periaatteet
J.J Trainingin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, jonne sisäänpääsyyn vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain rekisterinpitäjä. 


Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö laitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (janita@jjtraining.net)

 Henkilötietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietojen muuttuessa Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 Henkilötietojen säilyttämisaika
Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa  määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. 

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla, henkilöllisyys on todistettava pyynnön yhteydessä.